Leveransvillkor

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Leveransvillkoren tillämpas på de besiktningstjänster som besiktningsorganet levererar för brandlarm- och släckningsanläggningar. Besiktningarna utförs enligt Lagen om räddningsväsendets apparater 10/2007, samt för brandlarmanläggningarnas del enligt stadgandet SM1999-440/Tu33 och för släckningsanläggningarnas del enligt SM1999-967/Tu33.

KONTRAKTETS UPPKOMST OCH LEVERANSTID

Mellan kunden och besiktningsorganet uppkommer ett kontrakt då kunden muntligt eller skriftligt har gjort en beställning, som besiktningsorganet bekräftar. Besiktningsorganet ser till att gällande leveransvillkor är i beställarens bruk. Leveranstiden fastställs i bekräftelsen på beställningen eller enligt separat överenskommelse. Om uppdraget inställs av ett skäl som inte beror på besiktningsorganet uppbär besiktningsorganet en besiktningsavgift enligt prislistan och eventuella resekostnader. En avbeställning eller flyttning av tidpunkten för besiktningen skall göras senast 3 arbetsdagar före den överenskomna tidpunkten för besiktningen.

BESIKTNINGENS OMFATTNING OCH ÄNDAMÅL

Besiktningen utförs i tillräcklig omfattning och med hjälp av dokument. Vid besiktningen kontrolleras att anläggningen fungerar och är lämplig för objektet, är sakenligt utförd och uppfyller de stadganden och anvisningar som givits för den.

FAKTURERING

Av beställaren uppbär besiktningsorganet avgifter enligt prislistan eller enligt separat överenskommelse.

Fakturan skall betalas senast på den förfallodag som anges.

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

-Beställaren är skyldig att före besiktningen komma överens om praktiska arrangemang vid besiktningen; vistelse i objektet, användning av nycklar, eventuella personlyftanordningar och assisterande personal.

-Beställaren ser till att allt material som har betydelse för evalueringen av anläggningen finns att tillgå före besiktningen.

-I fråga om specialsystem och provutlösningar är beställaren skyldig att intyga anläggningens funktion och godkända mätningsvärden.

-Beställaren är skyldig att informera besiktningsmannen om eventuell extern styrning, parallellalarm och annat motsvarande.

-Vid besiktningen följs gällande arbetsskyddslagar. Beställaren är skyldig att informera besiktningsmannen om de bestämmelser om och anvisningar för arbetsskydd som getts av innehavaren av den anläggning som skall besiktigas.

-Om det visar sig att anläggningen är halvfärdig kan besiktningen avbrytas. Avgifter för en avbruten besiktning uppbärs enligt prislistan.

BESIKTNINGSINTYG

Ett besiktningsintyg levereras 1-4 veckor efter besiktningsdagen till de parter som nämns i bestämmelserna.

ANSVAR FÖR SKADA

Besiktningsorganet ansvarar för skada som det åsamkat beställarens egendom eller personal, upp till de ersättningsbelopp som ansvarsförsäkringen täcker enligt ansvarsförsäkringsvillkoren för besiktning.

Besiktningsorganet ansvarar inte för skada eller olägenhet som är en oundviklig följd av förverkligandet av de beställda uppgifterna. Besiktnigsorganet ansvarar inte för skada som åsamkats en tredje part.

KLAGOMÅL

Beställaren kan klaga på besiktningen genom ett brev i fri form eller genom att fylla i och skicka en kundfeedbackblankett inom 14 dagar från den dag då besiktningen utförts. Alarm Control Ab levererar blanketter på begäran.

ÄNDRING AV BESIKTNINGSBESLUT

Beställaren kan ansöka om ändring av besiktningsbeslutet inom 30 dagar hos Ab Alarm Control Alco Oy (Lag 10/2007 / 21§)

ÖVERMÄKTIGT HINDER

Besiktningen kan inställas eller uppskjutas om någondera parten i kontraktet får ett övermäktigt hinder. Ett övermäktigt hinder kan vara sjukdom, olycka osv. Om ett övermäktigt hinder skall genast meddelas till den andra parten.

GILTIGHET

Dessa leveransvillkor är i kraft fr.o.m. 1.11.2010 tills vidare

PRISLISTA

Prislista skickas på begäran.