Besiktningstjänster

DSC_5443

BRANDLARMANLÄGGNINGAR

Ibruktagningsbesiktning

Ibruktagningsbesiktning är av ett besiktningsorgan utförd lagstadgad besiktning då brandlarmanläggningen är ny, den förnyas, den utvidgas eller ändras. I besiktningen kontrolleras att brandlarmanläggningen uppfyller de krav som ställs på den, att den är anpassad för sitt användningsändamål och att den tekniskt fungerar på det sätt den planerats fungera. Besiktningen dokumenteras med ett intyg som levereras till berörda parter samt räddningsmyndigheten.

 

Periodbesiktning

Brandlarmanläggningens innehavare skall se till att anläggningens funktion och lämplighet för objektet besiktigas med av räddningsmyndigheten bestämd tidsintervall. Vid den lagstadgade besiktningen kontrolleras att brandlarmanläggningen fortfarande uppfyller de krav som ställs på den, att den är anpassad för sitt användningsändamål, att den tekniskt fungerar på det sätt den planerats fungera och att den underhålls enligt program för anläggningens underhåll. Besiktningen dokumenteras med ett intyg som levereras till anläggningens innehavare samt räddningsmyndigheten.

thumbnail

Släckningsanläggningar

Ibruktagningsbesiktning

Vid ibruktagningsbesiktning av en släckningsanläggning kontrolleras att anläggningen uppfyller de krav som ställs enligt dess dimensioneringskriterier  och att den tekniskt fungerar på planerat sätt. Vid den lagstadgade besiktningen kontrolleras även att det uppgjorts en sådan dokumentation enligt vilken anläggningens innehavare kan se till att anläggningen hålls i skick under hela dess driftstid. Besiktningen dokumenteras med ett intyg som levereras till berörda parter samt räddningsmyndigheten.

 

Periodbesiktning

Släckningsanläggningens innehavare skall se till att anläggningens funktion och lämplighet för objektet besiktigas med av räddningsmyndigheten bestämd tidsintervall. Vid den lagstadgade besiktningen kontrolleras att anläggningens släckningsförmåga har bibehållits, att den är anpassad för sitt användningsändamål och att den underhålls enligt program för anläggningens underhåll. Besiktningen dokumenteras med ett intyg som levereras till anläggningens innehavare samt räddningsmyndigheten.

 

Utlåtanden

Vi ger utlåtanden om anläggningsplaner.

Vår verksamhetskutým:

  • Vi utvecklar vår verksamhet ur säkerhetens, hälsans, kvalitetens och miljöns synvinkel genom att understöda samarbete med olika intressegrupper.
  • Vi verkar lagenligt och följer kraven i branschens regelverk.
  • Var och en av oss ansvarar för säkerhet, hälsa och kvalitet i arbetsmiljön.
  • Vi utvärderar riskerna i vår verksamhet och fungerar enligt regler och anvisningar för att motverka olyckor och skador.
  • Kvaliteten styr vår verksamhet.