Ehdot

Toimitusehdot

SOVELTAMISALA

Näitä toimitusehtoja sovelletaan tarkastuslaitoksen suorittamiin paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen tarkastuspalveluihin. Tarkastukset kuuluvat Lain pelastustoimen laitteista 10/2007 piiriin sekä perustuvat paloilmoittimen osalta SM1999-440/Tu33 ja sammutuslaitteiston osalta SM1999-967/Tu33 säädöksiin.

SOPIMUKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMITUSAIKA

Tilaajan ja tarkastuslaitoksen välille muodostuu sopimus, kun tilaaja on suullisesti tai kirjallisesti tehnyt tilauksen, jonka tarkastuslaitos vahvistaa. Tarkastuslaitos varmistaa, että voimassa olevat toimitusehdot ovat tilaajan käytössä. Toimitusaika määritellään tilausvahvistuksessa tai erillisen sopimuksen perusteella. Mikäli toimeksianto peruuntuu tarkastuslaitoksesta riippumattomasta syystä, veloittaa tarkastuslaitos siitä hinnaston mukaisen tarkastusmaksun ja mahdolliset matkakustannukset. Peruutus tai tarkastusajankohdan siirto on tehtävä viimeistään 3 työpäivää ennen sovittua tarkastusajankohtaa.

TARKASTUKSEN LAAJUUS JA TARKOITUS

Tarkastus tehdään riittävässä laajuudessa asiakirjoja apuna käyttäen. Tarkastuksessa tarkastetaan laitteiston toiminta ja soveltuvuus kohteeseen, sen asianmukainen toteutus sekä siitä annettujen määräysten ja ohjeiden noudattaminen.

HINNOITTELU

Tarkastuslaitos laskuttaa asiakkaalta hinnaston tai erillisen sopimuksen mukaan. Lasku on maksettava viimeistään laskuun kirjoitettuna eräpäivänä.

OIKEUDET ja VELVOLLISUUDET

• Tilaaja on velvollinen sopimaan tarkastuksen käytännön järjestelyistä ennen tarkastusta; kohteessa liikkuminen, avainten käyttö, mahdolliset henkilönostimet, avustavan henkilöstön tarve.

• Tilaaja huolehtii siitä, että kaikki aineisto joka vaikuttaa laitteiston arviointiin on käytettävissä ennen tarkastusta.

• Erikoisjärjestelmien ja koelaukaisujen osalta on laitteiston toimivuuden sekä hyväksytysti saatavien mittausarvojen näyttövelvoite tarkastuksen tilaajalla.

• Tilaaja on velvollinen tiedottamaan tarkastajaa laitteistoon liitetyistä mahdollisista ulkoisista ohjauksista ja rinnakkaishälytyksistä tai muista sellaisista seikoista, jotka laitteiston toimintoja kokeiltaessa voivat johtaa ei toivottuun tilanteeseen.

• Tarkastuksessa noudatetaan voimassa olevaa työsuojelulainsäädäntöä. Tilaaja on velvollinen tiedottamaan tarkastajalle tarkastettavan laitteiston haltijan työsuojelumääräyksistä ja -ohjeista.

• Mikäli osoittautuu, että laitteisto on keskeneräinen voidaan tarkastus keskeyttää. Keskeytyneen tarkastuksen kustannukset peritään hinnaston mukaisesti.

TARKASTUSTODISTUS

Tarkastustodistus toimitetaan säännöstöissä mainituille osapuolille 1-4 viikon kuluttua tarkastuspäivästä.

VASTUU VAHINGOSTA

Tarkastuslaitos vastaa tilaajan omaisuudelle tai henkilöstölle tuottamastaan vahingosta niihin korvausmääriin saakka, mitä tarkastuksen vastuuvakuutusehtojen mukainen vastuuvakuutus kattaa. Tarkastuslaitos ei ole vastuussa vahingosta tai haitasta, joka on aiheutunut tilattujen tehtävien toteuttamisesta ja jota ei ole voitu välttää. Tarkastuslaitos ei vastaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

VALITUKSET

Tarkastuksesta voi tehdä valituksen vapaamuotoisella kirjeellä tai täyttämällä ja lähettämällä asiakaspalautelomakkeen 14 päivän kuluessa tarkastuksen suorittamispäivästä. Lomakkeita toimitetaan pyydettäessä Alarm Control Oy:stä.

MUUTOS TARKASTUSPÄÄTÖKSEEN

Tarkastuspäätökseen voi hakea Ab Alarm Control Alco Oy:ltä muutosta 30 päivän kuluessa (Laki 10/2007 / 21§)

YLIVOIMAINEN ESTE

Tarkastus voidaan peruuttaa tai lykätä ylivoimaisen esteen sattuessa sopijaosapuolille. Ylivoimainen este voi olla sairastuminen, onnettomuus tai vastaava este. Ylivoimaisesta esteestä tulee viipymättä ilmoittaa toiselle osapuolelle.

VOIMASSAOLO

Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.11.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi.

HINNASTO
Hinnasto toimitetaan pyydettäessä.